เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย “นพ.มงคล ณ สงขลา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการ โดยท่าน ”นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ไม่อาจขยายรองรับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและมีผลกระทบต่อพันธกิจและงานเดิมของศูนย์อนามัยที่ 5 จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2

  การดำเนินการช่วงเวลาต่อมา นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบพื้นที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์ และการกระจายประชากรของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 ได้พิจารณาขอใช้พื้นที่ศูนย์จิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางถึง 56 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพห่างจากศูนย์อนามัยที่ 5 ไม่ไกลนัก เป็นพื้นที่ซึ่งได้พัฒนาสำหรับให้บริการด้านจิตเวชแล้วบางส่วน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิควรอยู่ในพื้นที่นี้

  การก่อสร้างโรงพยาบาลในขณะนั้น เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง และอาจขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยใช้หลักของ GIS ระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น วงเงิน 141 ล้านบาท และในปีต่อมาโรงพยาบาลได้ของบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400 ล้านบาท

Card image cap
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
Card image cap
อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น

  การให้บริการของโรงพยาบาล ได้เปิดให้บริการการรักษาพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านแรกคือ พญ.พวงเพ็ญ อ่ำบัว ต่อมาขยายการให้บริการเป็นการรับผู้ป่วยไว้รักษาค้างคืน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบันได้รับอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน และยกระดับพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ในปีงบประมาณ 2556 และเมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนแล้ว จะเพิ่มขนาดเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ 3.1 ต่อไปในอนาคต

  ปัจจุบัน การบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา แบ่งเป็น ระบบรักษาพยาบาลและระบบสนับสนุนบริการ ระบบรักษาพยาบาลมุ่งให้ความสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 มีศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรมกุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูก ตาม Service Plan และข้อตกลงร่วมกันของ Node ส่วนระบบสนับสนุนบริการบริหารจัดการเพื่อลดช่องว่างต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ได้ร่วมวางแผนจัดการระบบให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นรูปธรรม และสื่อถึงการอำนวยความสะดวกของระบบงานที่คล่องตัว และการพัฒนาและขยายบริการขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของผู้นำชุมชนตำบลโคกกรวด โดยในปัจจุบันได้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยดูได้จากสถิติการให้บริการที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมมีผู้ป่วยประมาณ 20 คน ต่อวัน เป็นในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณวันละ 200-300 คน ต่อวัน สำหรับผู้ป่วยใน เปิดให้บริการเต็มศักยภาพภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้ ซึ่งน่าจะช่วยแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สมดังนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาและกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้

ทำเนียบผู้บริหาร

 
 
 
 
 
ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน

ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : มิถุนายน 2556 - ตุลาคม 2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 2556

แพทย์หญิงพวงเพ็ญ อ่ำบัว
แพทย์หญิงพวงเพ็ญ อ่ำบัว

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลตติยภูมิต้นแบบที่เชื่อมโยงระบบบริการทุกระดับ”

พันธกิจ

 • พัฒนาระบบบริการให้เต็มศักยภาพทุกสาขาเพื่อเป็นโรงพยาบาลด่านหน้า ของจังหวัดนครราชสีมา( Service Plan )
 • เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพ (ภารกิจด้านปฐมภูมิ / ตติยภูมิ )
 • พัฒนาสู่ระบบโรงพยาบาลคุณธรรม (ระบบบริหารจัดการ และ สนับสนุนบริการ)

ค่านิยม

 • Team Smile Smart & MOPH

 • Team = ร่วมกันทำงานและพัฒนางานในทุกระดับ
 • Smile = ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • Smart = มีความรู้ บุคลิกภาพ และการทำงานที่ดี
 • MOPH = เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นนายตัวเอง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อ่อนน้อมถ่อมตน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พื้นที่รับผิดชอบ

   โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ในเขต ตำบลโคกกรวด 15 หมู่บ้าน 20,162 คน และประชากรในเขต GIS ของ อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน, อำเภอด่านขุนทด, อำเภอขามทะเลสอ จำนวนประชากร 548,643 คน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบหมู่บ้านใกล้เคียง และประชากรบางส่วนในเขตตำบลสุรนารี และเป็นเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยใน PCU ใกล้เคียง แบ่งเป็น

 • ระดับจังหวัด/เขต บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 548,643 คน
 • ระดับอำเภอ รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง และเครือข่าย จำนวน 130,000 คน
 • ระดับตำบล รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตตำบลโคกกรวด 15 ชุมชน จำนวน 20,162 คน
 • ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers) กลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิการรักษาอื่นๆ

   ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากรประชากรส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยโคราช จะมีชาวไทยอีสานและชาวไทยเชื้อสายจีนเล็กน้อย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 99% อื่น 1% ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา(70.9%) ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ระหว่าง 30,000 - 40,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สภาพทางสังคม มีโรงเรียนสามัญศึกษา 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 67 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 3 แห่ง โรงเรียนเอกชน ๒ แห่ง วัด 60 แห่ง สำนักสงฆ์ 19 แห่ง

หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 1. บ้านโป่งแมลงวัน หมู่.5
 2. บ้านหนองขอน หมู่.11
 3. บ้านหนองรังกา หมู่.12
 4. บ้านหนองกุ้ง หมู่.13
 5. บ้านโคกเพชร หมู่.14
 6. พื้นที่ใกล้เคียง

ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561