ประวัติความเป็นมา - History

“โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้  กระทรวงสาธารณสุข  โดย “นพ.มงคล  ณ  สงขลา”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น  มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย   โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2  ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการ โดยท่าน ”นพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์”  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ไม่อาจขยายรองรับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและมีผลกระทบต่อพันธกิจและงานเดิมของศูนย์อนามัยที่ 5 จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  2

การดำเนินการช่วงเวลาต่อมา นพ.มล.สมชาย  จักรพันธ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  มอบพื้นที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้วยความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์  และการกระจายประชากรของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 ได้พิจารณาขอใช้พื้นที่ศูนย์จิตสังคมบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์  ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางถึง 56 ไร่  ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพห่างจากศูนย์อนามัยที่ 5  ไม่ไกลนัก  เป็นพื้นที่ซึ่งได้พัฒนาสำหรับให้บริการด้านจิตเวชแล้วบางส่วน  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิควรอยู่ในพื้นที่นี้

การก่อสร้างโรงพยาบาลในขณะนั้น  เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ขนาด  200  เตียง  และอาจขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยใช้หลักของ GIS ระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5  ชั้น วงเงิน 141  ล้านบาท และในปีต่อมาโรงพยาบาลได้ของบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน  10  ชั้น  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 400 ล้านบาท  

การให้บริการของโรงพยาบาล   ได้เปิดให้บริการการรักษาพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกตั้งแต่  วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านแรกคือ  พญ.พวงเพ็ญ  อ่ำบัว  ต่อมาขยายการให้บริการเป็นการรับผู้ป่วยไว้รักษาค้างคืน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบันได้รับอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน  และยกระดับพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ในปีงบประมาณ  2556  และเมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานข้าราชการพลเรือนแล้ว  จะเพิ่มขนาดเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ 3.1  ต่อไปในอนาคต  

ปัจจุบัน  การบริหารจัดการภายในของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  แบ่งเป็น  ระบบรักษาพยาบาลและระบบสนับสนุนบริการ  ระบบรักษาพยาบาลมุ่งให้ความสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ระดับ  M1  มีศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาสูติ-นรีเวชกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรมกุมารเวชกรรม  และศัลยกรรมกระดูก  ตาม  Service Plan  และข้อตกลงร่วมกันของ  Node  ส่วนระบบสนับสนุนบริการบริหารจัดการเพื่อลดช่องว่างต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อระบบรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการ  ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  ได้ร่วมวางแผนจัดการระบบให้รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นรูปธรรม  และสื่อถึงการอำนวยความสะดวกของระบบงานที่คล่องตัว  และการพัฒนาและขยายบริการขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของผู้นำชุมชนตำบลโคกกรวด  โดยในปัจจุบันได้ให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง  และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างดี  โดยดูได้จากสถิติการให้บริการที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมมีผู้ป่วยประมาณ 20 คน ต่อวัน  เป็นในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณวันละ 200-300  คน  ต่อวัน  สำหรับผู้ป่วยใน  เปิดให้บริการเต็มศักยภาพภายในเดือนกุมภาพันธ์  2556  นี้  ซึ่งน่าจะช่วยแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สมดังนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาและกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้