คณะผู้บริหาร - Board of Administrator
นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นางสีนวล วงศ์พันธ์ นายแพทย์สาธิต บัวคล้าย   นางสาวพรทิพย์ มงคลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
     
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 
     
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวชุมชน
 
นางสาวดวงพร บุญญาเขตชัย    
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา
 
     
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิยา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคและอาชีวอนามัย
 
     
หัวหน้าศูนย์แพทย์แผนไทยและทางเลือก หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ย หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์