พื้นที่รับผิดชอบ - Area

ประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ในเขต ตำบลโคกกรวด 15 หมู่บ้าน 20,162 คน  และประชากรในเขต GIS ของ อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน, อำเภอด่านขุนทด, อำเภอขามทะเลสอ จำนวนประชากร  548,643 คน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบหมู่บ้านใกล้เคียง และประชากรบางส่วนในเขตตำบลสุรนารี และเป็นเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยใน PCU ใกล้เคียง แบ่งเป็น

      (1) ระดับจังหวัด/เขต  บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน  548,643 คน
      (2) ระดับอำเภอ รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง และเครือข่าย  จำนวน 130,000 คน
      (3) ระดับตำบล  รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขตตำบลโคกกรวด 15 ชุมชน จำนวน 20,162 คน
      (4) ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเป้าหมาย (Targeted Customers) กลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล  เช่น  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิการรักษาอื่นๆ

      ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากรประชากรส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยโคราช จะมีชาวไทยอีสานและชาวไทยเชื้อสายจีนเล็กน้อย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 99% อื่น 1% ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ  80 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา(70.9%) ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ระหว่าง 30,000 - 40,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สภาพทางสังคม มีโรงเรียนสามัญศึกษา 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 67 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 3 แห่ง โรงเรียนเอกชน ๒ แห่ง วัด 60 แห่ง สำนักสงฆ์ 19 แห่ง

หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
    1. บ้านโป่งแมลงวัน ม.5
    2. บ้านหนองขอน ม.16
    3. บ้านหนองรังกา ม.12
    4. บ้านหนองกุ้ง ม.13
    5. บ้านโคกเพชร ม.14
    6. บ้านโป่งดินสอ ม.15
    7. พื้นที่ใกล้เคียง  
แผนที่