ทำเนียบผู้อำนวยการ - Director
 
ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงพวงเพ็ญ อ่ำบัว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553
วันเกษียญอายุ : 30 กันยายน 2553
 
ชื่อ-สกุล : ร้อยเอกนายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2553 - พฤษภาคม 2556
วันเกษียญอายุ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิถุนายน 2556 - ตุลาคม 2558
วันเกษียญอายุ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
วันเกษียญอายุ : -