วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม - Vision / Mission / Core Value

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลตติยภูมิต้นแบบที่เชื่อมโยงระบบบริการทุกระดับ”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริการให้เต็มศักยภาพทุกสาขาเพื่อเป็นโรงพยาบาลด่านหน้า ของจังหวัดนครราชสีมา( Service Plan )
  2. เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพ (ภารกิจด้านปฐมภูมิ / ตติยภูมิ )
  3. พัฒนาสู่ระบบโรงพยาบาลคุณธรรม (ระบบบริหารจัดการ และ สนับสนุนบริการ)

ค่านิยม

"TEAM  SMILE  SMART  &  MOPH"