หน่วยงานภายใน - Departments
โครงสร้างงานฝังเข็ม
นายชัยสิทธิ์ มัทวานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
|
 
 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
|
 
 
หัวหน้ากลุ่มการแพทย์แผนไทยและทางเลือก
|
นางวนิดา เจริญรัมย์
พยาบาลวิชาชีพชำาญการ
หัวหน้างานฝังเข็ม
|
| |
น.ส.สุปรียา พรหมสุข
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางวิมล ศิลป์ประกอบ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


วิสัยทัศน์
“มั่นใจในบริการ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย”
พันธกิจ

1. บริการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการงานแพทย์ทางเลือก อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนในเขตเมือง

ศักยภาพ

1. ฝังเข็มเพื่อบำบัดรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ

2. ฝังเข็มเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ

3. ให้บริการบำบัดแบบผสมผสานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยยึดผู้รับบริการและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง